BİLGİNER-MELİN
AYVALIK SANAT KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
(ASKEV)
BURS YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM


Amaç ve Kapsam
Madde-1
Bu yönetmeliğin amacı Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı'nın (ASKEV) Vakıf Senedinin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ortaöğretim, meslek yüksekokulu ve üniversitelerde lisans/lisansüstü düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ilişkin adaylık başvuru, kabul, değerlendirme ve devam ilkelerini düzenlemektir.

Tanımlar
Madde-2
Bu yönetmelikte geçen;
Vakıf: Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı'nı (ASKEV),
Yönetim Kurulu: Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı (ASKEV) Yönetim Kurulu'nu,
Bursiyer: Burs başvurusu yaparak burs almaya hak kazanan kişiyi,
Burs Kurulu: Yönetim Kurulu'nun vakfı temsilen kendi üyeleri ve/veya dışarıdan belirleyeceği temsilcilerden oluşan kurulu, ifade eder.

Dayanak
Madde-3
Vakıf Senedinin 3. ve 4. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


İKİNCİ BÖLÜM


BURSLAR
Bursların Türleri
Madde-4
Vakıf tarafından verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:

1) Yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için "Lisansüstü" bursları,
2) Yükseköğrenim için "Lisans" bursları,
3) Meslek yüksekokulu öğrencileri için "MYO" bursları (iki yıllık)
4) Ortaöğretim (Lise düzeyi) için "Ortaöğretim" bursları,
5) Bilimsel çalışma ve araştırma bursları,
Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen burs türlerinde ve/veya bursiyer sayısında değişiklik yapmaya yetkilidir.

Adaylarda Yaş Sınırı
Madde-5
Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; orta öğretimde 19, lisans eğitimi düzeyinde 24, yüksek lisans düzeyinde 26, doktora düzeyinde 30 yaşından büyük olmamaları gerekir.
Tavsiye Mektubu
Madde-6
Lisansüstü burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

Adaylarda Aranacak Koşullar
Madde-7
Burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları sağlamak zorundadır;
I. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
II. Maddi olanakları yetersiz olmak. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığını ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmelidir.
III. Adli sicil kaydı bulunmamak.
IV. Başarılı olmak;
Ortaöğretim (Lise) için, bir önceki yıla ait yılsonu başarı puanı: 70.00 ve üzeri olmalıdır. (İlk yılında, Ortaokul diploma notunun 70.00 ve üzeri olması aranır.)
Üniversite ve MYO'daki ara sınıf öğrencileri için bir önceki yılın ağırlıklı not ortalaması;
*4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50,
*100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıla/yarıyıla geçiş hakkını kazanmış olmalıdır.
(Üniversitenin ilk yılında, ortaöğretim diploma notunun 70.00 ve üzeri olması aranır.)
Lisansüstü bursları (yüksek lisans ve doktora) için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şartı aranır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.
Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Aday Olamayacaklar
Yüzde yüz eğitim bursu almaya hak kazananlar hariç, Vakıf (Özel) üniversitesi öğrencileri,
Açık öğretim öğrencileri,
İkinci öğretim öğrencileri,
Uzaktan öğretim öğrencileri,
Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler,
Kredi Yurtlar Kurumu-öğrenim kredisi (geri ödemeli) hariç, başka bir kurum ve kuruluştan burs alan öğrenciler aday olamazlar.

Burs Kurulunun Oluşturulması
Madde-8
Burs Kurulu, Yönetim Kurulu'nun vakfı temsilen kendi üyelerinden veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşur. Burs Kurulu, yeni başvuran ve bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumunu gözden geçirir, tavsiye ve değerlendirmelerini bir rapor haline getirerek, aralık ayının ilk yarısında Vakıf Yönetim Kurulu'na sunar.

Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması
Madde-9
Yıllık kontenjan miktarı, bursların türleri, sayısı ve ödenek miktarları vakıf bütçesinden bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından vakfın vazgeçmesi durumunda, bursiyerler yönetmelik maddelerine dayanarak herhangi bir hak talep edemezler.

Bursun Süresi
Madde-10
Vakıf bursları genel ilke olarak ekim ayından başlamak üzere yılda 12 ay süre ile verilir ve bir (1) öğretim yılı boyunca ödenir. Ancak son sınıf öğrencilerinin bursları temmuz ayından itibaren kesilir. Vakıf bütçesinde olağandışı bir durum olmadığı sürece, bu yönetmelik maddelerine göre başarısı saptanan, bunu belgeleyen ve tutarlı olarak sürdüren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam ettirilmesi esastır.
Burslar, eğitim kurumlarının akademik yılı süresince; lisansüstü öğrencileri için ise yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir. Üniversitelerin uluslararası değişim programlarına üniversitelerinin onayı ile katılan öğrencinin bursu bir yıla kadar uzatılabilir ve bu dönemde de bursu ödenmeye devam eder. Yatay veya dikey geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, şartları devam etmesi halinde devam eder. Yönetim Kurulu burs süresinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

Başvuru
Madde-11
Burslara başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl 1 Eylül'de web sitesinde duyurulur. Bu aşamada yalnızca Başvuru Formu'nu web sayfasından online olarak doldurmak yeterlidir. Burs için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak değerlendirmeye alınır.

Belgeler
Madde-12
Değerlendirme aşamasında, kendilerine olumlu dönüş yapılan adaylar, istenen belgeleri vakfın web sayfası üzerinden veya elden eksiksiz olarak vakfa sunmak zorundadır. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İstenen belgeler;
a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
b) Adli sicil belgesi (Yükseköğretim için)
c) Okulundan alacağı öğrenci olduğuna dair belge,
d) Vakfa hitaben kendini anlatan bir mektup,
e) Başarı durum belgeleri:
Yükseköğretime yeni başlayan adayların, ortaöğretim diploma belgesi ve ÖSYM sonuç belgesi,
Yükseköğretim ara sınıf adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belgeler (transkript)
Ortaöğretim (Lise ara sınıfları) için, bir önceki yıla ait yılsonu başarı belgesi (Lise 1.sınıfta ise bir önceki yıla ait diploma belgesi)
Yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversiteden alınmış belge ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu
f) Anne ve babasının maaş bordrolarının fotokopisi;
Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve/veya maaş ödemelerini gösteren banka dekontları
Ebeveynin işsizlik durumu söz konusu ise, SGK'dan alınan, çalışmadığına dair belge
Serbest meslek sahibi ise vergi levhası

g) Varsa kira sözleşme fotokopisi (hem aile, hem de öğrenci ailesinden ayrı kalıyorsa oturduğu yerin/yurdun kira sözleşmesi),

h) Ailenin ve öğrencinin sahip olduğu taşınmazların tapu fotokopisi,
i) Öğrenci olan kardeş/kardeşlerin öğrenci belgesi,
j) Bir adet vesikalık fotoğraf,
k) Madde-15'te konu edilen "Sosyal Yükümlülük Belgesi",
l) Madde-17'nin sonunda konu edilen "Taahhütname",
m) Kişisel verilerin korunması hakkındaki muvafakatname,
n) Gerekli görülmesi durumunda, vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Adayların Seçilmesi
Madde-13
Bursların verilmesinde öğrencinin başarı ve maddi durumu göz önüne alınır. Burslar verilirken, ikametgahları ve mezun oldukları okulları Ayvalık'ta olanlara öncelik verilmesine dikkat edilir. Burs verilecek öğrenci sayılarında kız, erkek öğrencilerin eşit miktarda olmasına özen gösterilir. Değerlendirme aşamasında aday öğrencilerle en az bir kere (yüzyüze/online/telefon) görüşme yapılır. Burs Kurulu, adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırasıyla gösteren burs başvuru cetvelini ve her adayın belgelerini dosya haline getirip, değerlendirmeleri ile birlikte rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunar.

Bursun Verilmesi
Madde-14
Öğrenciye bursun verilmesi Yönetim Kurulu'nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Kurulu'nun tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, gerekirse sözlü görüşme yapar ve kararı verir. Karar sonrası burs almaya hak kazananlara bildirimde bulunulur.

Sosyal Yükümlülük
Madde-15
Vakıftan burs almış olanlar, kendisini vakıf ailesinin bir bireyi olarak görür ve vakfın gelişmesine, tanıtımına katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka öğrencilere olanakları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir; bu vicdani bir sorumluluktur ve buna dair "Sosyal Yükümlülük Belgesi"ni evraklarıyla birlikte doldurarak imzalar. 
Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve de bursun bitiminden sonra vakıfla bağlarını koparmamalı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, iş yeri bilgi ve değişikliklerini zamanında bildirmelidir.

Bursun Ödenmesi
Madde-16
Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Mütevelli Heyeti belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını ekim ayı esas alınarak, kasım ya da aralık ayından itibaren banka hesaplarına havale eder.

Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi
Madde-17
Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybeder;
a) Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.den burs alması.
b) Öğrencinin yılsonu akademik başarı ortalamasının,
Ortaöğretimde (Lise), yılsonu ağırlıklı puan ortalamasının 70.00 altında olması.
Ön lisans ve lisans öğretiminde, 4.00 not üzerinden 2.50; 100 üzerinden ise 70 altında olması.
Yüksek lisans ve doktora eğitiminde, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00; 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80 altında olması.
c) Alt sınıftan başarısız dersi olması. (Bu durumda bursun devamı, burs kurulu tarafından değerlendirilir.)
d) Öğrencinin özürsüz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi.
e) Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması.
f) Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan okuldan ilişik kesme cezası alması.
g) Öğrenci ve/veya veli/vasisinin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması.
h) Burs almakta olan öğrencilerin, tamamladıkları yıla ait not döküm belgesi ile bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesini 20 Eylül'e kadar vakfa ulaştırmaması.

Bursun verilmesinde maddi olanakların yetersiz olması ilk koşuldur. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşenlerin bursları kesilir. Öğrencinin durumu ile ilgili bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği vakıf tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak saptanması halinde burs kesilir. O tarihe kadar yapılan ödemeler ve burs kapsamında yapılan tüm harcamalar işlenmiş yasal faizi ile birlikte geri istenir. Bursa hak kazanan her öğrenci, bu konuyla ilgili olan taahhütnameyi imzalar.

Burs alan öğrencinin izlenmesi
Madde-18
Karşılıksız burs alan öğrencinin öğrenim durumu, Burs Kurulu ve görevlendirilecek kişiler tarafından sürekli izlenir ve her
öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır.

Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler
Madde-19
Vakıf burslularının, eğitimleri boyunca veya sonrasında vakıf tarafından düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenleri ile sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımları beklenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Mali Hükümler
Madde-20
Verilecek her türlü burs, sayısı ve para olarak miktarı, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak saptanır. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

İdarî Hükümler
Yürürlük
Madde-21
Bu Yönetmelik, Vakıf Mütevelli Heyeti'nce kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde-22
Bu Yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.