Burs yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç ve Kapsam
Madde-1
Bu yönetmeliğin amacı; Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı'nın (ASKEV) Vakıf Senedinin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Ortaöğretim, Meslek Yüksekokulu ve Üniversitelerde lisans, lisansüstü düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ilişkin adaylık başvuru, kabul, değerlendirme ve devam ilkelerini düzenlemektir.

Tanımlar
Madde-2
Bu yönetmelikte geçen;
Vakıf: Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı'nı (ASKEV),
Yönetim Kurulu: Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı (ASKEV) Yönetim Kurulu'nu,
Bursiyer: Burs başvurusu yaparak burs almaya hak kazanan kişiyi,
Burs Kurulu: Yönetim Kurulu'nun Vakfı temsilen kendi üyeleri ve/veya dışarıdan belirleyeceği üç temsilciden oluşan kurulu,
ifade eder.

Dayanak
Madde-3
Vakıf Senedinin 3. ve 4. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM


BURSLAR
Bursların Türleri
Madde-4
Vakıf tarafından her yıl yeniden saptanıp ilan edilecek sayı, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:
1) Yüksek lisans ve Doktora yapan öğrenciler için"Lisansüstü" bursları,
2) Yükseköğrenim için "Lisans" bursları,
3) Meslek yüksekokulu öğrencileri için "MYO" bursları (iki yıllık)
4) Ortaöğretim (Lise düzeyi) için "Ortaöğretim" bursları,
5) Bilimsel çalışma ve araştırma bursları,

Yönetim kurulu yukarıda belirtilen burs türleri üzerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

Adaylarda Yaş Sınırı
Madde-5
Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; ortaöğretimde 19, lisans eğitimi düzeyinde 24, yüksek lisans düzeyinde 26, doktora düzeyinde 30 yaşından büyük olmamaları gerekir.

Tavsiye Mektubu
Madde-6
Lisansüstü burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

Adaylarda Aranacak Koşullar
Madde-7
Burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları sağlamak zorundadır;
I. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
II. Maddi olanakları yetersiz olmak. (Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığını ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmelidir.)
III. Adli sicil kaydı bulunmamak.
IV. Başarılı olmak;

Ortaöğretim (Lise) için, yılsonu başarı puanı: 70 ve üzeri olmalıdır. (İlk yılında, Ortaokul diploma notunun 70 ve üzeri olması aranır.)

Üniversite ve MYO'daki ara sınıf öğrencileri için, başarısız dersi olmamalı ve ağırlıklı not ortalaması;
4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50,
100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıla / yarıyıla geçiş hakkını kazanmış olmalıdır.
(Üniversitenin ilk yılında, ortaöğretim diploma notunun 70 ve üzeri olması aranır.)
Lisansüstü Bursları (yüksek lisans ve doktora) için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı göz önüne alınır.
Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Aday Olamayacaklar
Yüzde yüz eğitim bursu almaya hak kazananlar hariç Vakıf (Özel) üniversitesi öğrencileri,
Açık öğretim öğrencileri,
İkinci öğretim öğrencileri,
Uzaktan öğretim öğrencileri,
Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler,
Kredi Yurtlar Kurumu kredisi hariç başka bir kurum ve kuruluştan burs alan öğrenciler,
Aynı aileden bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,
başvuru yapamazlar.

BURS TAHSİS SÜRECİ
Burs Kurulunun Oluşturulması
Madde-8
Burs Kurulu, Yönetim Kurulu'nun Vakfı temsilen kendi üyelerinden veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşur. Burs Kurulu, yeni başvuran ve bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumunu da gözden geçirir, tavsiye ve değerlendirmelerini bir rapor haline getirerek Vakıf Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması
Madde-9
Her düzey eğitim kurumu için yıllık kontenjan miktarı; bursların türleri, sayısı ve süreleri Vakıf bütçesinden bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Vakıf bütçesinde bunu karşılayacak bir tutar ayrılır ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanıp yürürlüğe girer. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından Vakfın vazgeçmesi durumunda, bursiyerler yönetmelik maddelerine dayanarak herhangi bir hak talep edemezler.

Bursun Süresi
Madde-10
Vakıf bursları genel ilke olarak Eylül/Ekim ayında başlamak üzere yılda 12 ay süre ile verilir. Burslar, ilke olarak bir (1) öğretim yılı içindir. Ancak son sınıf öğrencilerinin bursları temmuz ayından itibaren kesilir.
Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir durum olmadığı sürece, bu yönetmelik maddelerine göre başarısı saptanan, bunu belgeleyen ve tutarlı olarak sürdüren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam ettirilmesi esastır.
Burslar; okulların akademik yıl süresince, lisansüstü öğrenciler için yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir.

Başvuru
Madde-11
Burslara Başvuru Tarihi 1-30 Eylül'dür. Burs için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak kabul edilir. Bu süre içerisinde başvuran öğrenciler, eksiksiz doldurdukları başvuru formunu vakfın web sayfası üzerinden veya elden Vakfa sunmak zorundadır. Geç gelen başvurular kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

İstenecek Belgeler
Madde-12
Burs almaya hak kazananlardan istenecek belgeler;
a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
b) Adli Sicil Belgesi, (Yükseköğretim için)
c) 2 adet vesikalık fotoğraf
d) Okulundan alacağı öğrenci olduğuna dair belge,
e) Vakfa hitaben kendini anlatan bir mektup,
f) Başarı durum belgeleri:
- Yükseköğretime yeni başlayan adayların, ortaöğretim diploma belgesi ve ÖSYM sonuç belgesi,
- Yükseköğretim ara sınıf bursiyer adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belgeler (transkript)
- Yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversiteden alınmış belge ve ilgili
öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
g) Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler,
h) Anne ve babasının maaş bordrolarının fotokopisi (serbest meslek sahibi ise vergi levhası),
ı) Varsa kira sözleşme fotokopisi (hem aile, hem de öğrenci ailesinden ayrı kalıyorsa oturduğu yerin/yurdun kira sözleşmesi),
i) Ailenin ve öğrencinin sahip olduğu taşınmazların tapu fotokopisi,
j) Öğrencinin kardeşi varsa, kardeşin öğrenci belgesi,

Adayların Seçilmesi
Madde-13
Bursların verilmesinde öğrencinin başarı ve maddi durumu göz önüne alınır. Burs Kurulu, adayları bu ölçütlere göre sıraya koyar ve bir tutanak hazırlar. Burslar verilirken ikametgahlarının ve mezun oldukları okulların Ayvalık'ta olanlara öncelik verilmesine dikkat edilir. Burs verilecek öğrenci sayılarında kız / erkek öğrencilerin eşit miktarda olmasına özen gösterilir. Burs Kurulu, adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs başvuru cetvelini ve her adayın belgelerini dosya haline getirip, değerlendirmeleri ile birlikte rapor halinde Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Bursun Verilmesi
Madde-14
Öğrenciye bursun verilmesi Yönetim Kurulu'nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Kurulu'nun tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, gerekirse sözlü görüşme yapar ve kararı verir. Karar sonrası burs başvuruları, olumlu veya olumsuz sonuçları adaylara e-posta yoluyla bildirilir.

Vicdani Yükümlülük
Madde-15
Vakıftan burs almış olanlar, kendisini Vakıf ailesinin bir bireyi olarak görür ve Vakfın gelişmesine, tanıtımına katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka öğrencilere imkanları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir; bu, vicdani bir sorumluluktur ve buna dair, Vicdani Yükümlülük Belgesi'ni başvuru esnasında doldurarak imzalar.
Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da Vakıf'la bağlarını koparmamayı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, iş yeri bilgi ve değişikliklerini zamanında bildirmeyi görev bilir.

Bursun Ödenmesi
Madde-16
Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Mütevelli Heyet belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Kasım ayı başından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder.

Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi
Madde-17
Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybeder;
a. Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.den burs alması.
b. Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının,
Ortaöğretimde (Lise), yılsonu ağırlıklı puan ortalamasının 70 altında olması.
Ön lisans ve lisans öğretiminde, 4.00 not üzerinden 2.50, 100 üzerinden ise 70 altında olması.
Yüksek lisans ve doktora eğitiminde, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00; 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80 altında olması.
c. Öğrencinin özürsüz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi.
d. Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması.
e. Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları alması.
f. Öğrenci ve/veya Veli/Vasisinin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması ve istenilen başarı belgelerini vakfa zamanında ulaştırmaması.
g. Belgelerinin Vakfa ulaşmasından bursiyerler sorumludur. Not dökümü belgesinin ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin Vakfa ulaşmaması bursun kesilmesine neden olur.
h. Bursun verilmesinde maddi olanakların yetersiz olması ilk koşuldur. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşenlerin bursları kesilir. Öğrencinin durumu ile ilgili bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği Vakıf tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak saptanması halinde burs kesilir. O tarihe kadar yapılan ödemeler ve burs kapsamında yapılan tüm harcamalar yasal faizi ile birlikte geri istenir.

Burs Alan Öğrencinin İzlenmesi
Madde-18
Karşılıksız burs alan öğrencinin öğrenim durumu görevli personel tarafından sürekli izlenir ve her öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler, öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır.

Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler
Madde-19
Vakıf Bursluları, eğitimleri boyunca veya sonrasında Vakıf'ça düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenlerine, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı görev bilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Mali Hükümler
Madde-20
Verilecek her türlü burs, sayısı ve para olarak miktarı, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak saptanır. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

İdari Hükümler
Yürürlük
Madde-21
Bu Yönetmelik, Vakıf Mütevelli Heyeti'nce kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde-22
Bu Yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.