Vakıf senedi


VAKIF SENEDİ
VAKIF Madde 1- Vakfın adı BİLGİNER - MELİN AYVALIK SANAT KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI'dır. Kısaltılmış unvan ASKEV'dir. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.
VAKFIN MERKEZİ
Madde 2- Vakfın merkezi BALIKESİR ili, AYVALIK ilçesinde olup Zeki Bey Mah. Zafer Sokak No.26 10400 Ayvalık Balıkesir adresindedir.
Vakıf yönetim merkezi mütevelli heyeti tarafından gerekli görüldüğünde, yürürlükteki yasal kurallara uyulmak koşuluyla, Türkiye sınırları içerisinde başka bir yere taşınabilir, yurt içinde ya da dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. Şube ve temsilciliklerin çalışma yöntemleri yönetim kurulu tarafından hazırlanıp, mütevelli heyeti tarafından onaylanacak yönetmelik ile belirlenir.
VAKFIN MİSYONU-VAKFIN VİZYONU
Madde 3 -
VAKFIN MİSYONU
Ayvalık ve Kuzey Ege öncelikli olmak üzere, ülke genelinde maddi olanakları sınırlı ailelerin yetenekli, çalışkan, gelişmeye açık gençlerini eğitim bursu ile destekleyerek; bilim, sanat, çevre alanlarında duyarlı; topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamak.
VAKFIN VİZYONU
Vakfın umudu; desteklediği gençlerin eğitim süreci sonunda, toplum bilinci yüksek, nitelikli bireyler olarak vakfın ve benzeri kurumların amaçlarına ulaşmalarına katkıda bulunmalarıdır.
VAKFIN AMAÇLARI-ETKİNLİKLERİ
Madde 4 -
VAKFIN AMAÇLARI
Toplumun eğitim, bilim, kültür, sanat, doğa duyarlılığı düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla;
a) Maddi olanakları sınırlı ailelerin lise, lisans, lisansüstü dönemindeki; yetenekli, çalışkan, gelişmeye açık gençlerini çağdaş, tarafsız düşünebilen, araştırmacı, yaratıcı, katılımcı, sağduyulu, iyi derecede yabancı dil bilen, farklı kültürlere saygılı bireyler olarak gelişebilmeleri için eğitim bursuyla desteklemek,
b) Toplumun kültürel ve bilimsel alanlarda gelişmesine dönük sosyal sorumluluk çalışmalarına destek vermek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iletişim kurarak, ortak projelerde iş birliği yapmak,
c) Toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal dayanışmanın geliştirilmesi için bireylerin çalışmalarını yüreklendirmek, ödüller vermek, eğitim, kültür, sanat, spor ve doğanın korunması alanlarında yapacakları çalışmalara, bilimsel araştırmalara katkı sağlamak,
d) Vakıf tarafından edinilecek gayrimenkullerin bakımı, onarımı, korunması ve yaşatılması için gerekli önlemleri almak, bu amaç için gerektiğinde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iletişim ve iş birliği içinde bulunmak.
VAKFIN ETKİNLİKLERİ
a) Maddi olanakları sınırlı ailelerin lise, lisans, lisansüstü dönemindeki bireylerinin eğitim ve öğretimini sürdürebilmesi için onlara burs vermek,
b) Her düzeyde eğitim ve öğretim kurumuna donanım desteği vermek,
c) Bilim, sanat, kültür, spor, çevre ve doğanın korunması alanlarında çalışmalar, araştırmalar yapmak, yaptırmak, çalıştay, açık oturum, konferans, yarışma, sergi, gösteri, konser ve benzeri etkinlikler düzenlemek, kitap, dergi vb. basılı malzeme yayımlamak, yayımlanmasını desteklemek, bilimsel, kültürel, sosyal konularda üstün başarı gösteren kişilere ödül vermek,
d) Doğa, çevre, her türlü yeşil alan, akarsu, müzeler, tarihi yapılar, arkeolojik çalışmalar, evcil hayvan türleri ve doğal zenginliklerin korunup yaşatılmasına ilişkin etkinliklerde bulunmak, bu konuda çalışan kuruluşları desteklemek.
VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞLER VE İŞLEMLER
Madde 5 - Vakıf amacına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama yoluyla sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul ve gayrimenkul değerler almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek her türlü çalışmadan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara katılmaya, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanun'u ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.
VAKFIN KURUCUSU VE KURULUŞ MAL VARLIĞI
Madde 6- Vakfın kuruluş mal varlığı, vakfın kurucusu olan Mustafa Ergun Melin tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 150.000,00 (Yüzellibin Türk Lirası)'dır. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını takiben mal varlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.
VAKFIN GELİRLERİ
Madde 7- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. Şartlı bağışların kabul edilmesi, ileri sürülen şart ve yükümlülüklerin, vakfa ek yükümlülük getirmemesine bağlıdır.
b) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
c) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler,
d) Panel, konferans, yarışma, sergi, gösteri, konser ve benzeri etkinlikler ile kitap, dergi yayımlanması ve benzeri etkinliklerden elde edilecek gelirler,
e) Vakıf etkinliklerinden elde edilecek diğer gelirler.
VAKIF GELİRİNİN TAHSİSİ VE NASIL HARCANACAĞI
Madde 8- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az 2/3 (üçte iki)'si vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara tahsis edilir ve harcanır. Vakfın amaçlarına ayrılacak kısım dışındaki gelirin ihtiyat olarak ayrılmasına ya da dönem geliri fazlası olarak bir sonraki yıla devrine yönetim kurulu karar verebilir. İhtiyatlardaki tutarlar yönetim kurulu kararı ile vakıf cari dönem yönetim harcamalarına tahsis edilebilir.
Vakfa ait taşınır ve taşınmaz malvarlıkları, her durum ve koşulda, ayrılmış bile olsa vakıfta görev alanlara ya da bunların üçüncü dereceye kadar hısım ve akrabalarına görev için bile olsa kişisel kullanım için tahsis edilemez ve satış, kira ve sair yollarla bu kişiler tarafından tasarruf edilemez.
VAKFIN ORGANLARI
Madde 9- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyeti b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu
MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 10- Vakfın mütevelli heyeti, 21. Maddede adları bulunan 18 (onsekiz) gerçek kişidir.
Mütevelli heyet üyeleri ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, Mütevelli heyet üyelerinden her biri, bir gerçek kişiyi üye adayı olarak önerebilirler ve önerilen üye adayları arasında yapılacak oylama sonucunda, çoğunlukla eksilen üye yerine görev yapacak yeni üye seçilir. Aday önerme süresi üyeliğin boşalmasından itibaren 15 gün, eksilen üye yerine yenisinin seçimi takip eden 15 gün içinde gerçekleştirilir.
İlk tur oylamada üye tam sayısına göre çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci tur oylama en yüksek oy alan iki aday arasında yapılır ve bu oylama sonucunda en yüksek oyu alan kişi eksilen üye yerine yeni üye olarak seçilmiş olur.
Mütevelli heyeti, vakıf senedinde belirtilen şekilde oluşan, vakfın yönetimi ile yükümlü ve sorumlu "Yönetim Kurulu" ile "Denetim Kurulunu" seçen, denetleyen ve kendisine bu senetle verilen diğer görevleri yerine getiren, seçim, denetleme, yol gösterme, yetkilendirme ve onay ile yetkili vakfın en üst organıdır.
Mütevelli heyeti başkanı vakfın tescil tarihinden başlayarak iki yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa Ergun Melin'dir. Mütevelli heyetinin ilk toplantısında, tescil tarihinden itibaren geçerli 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere kendi içinden oy çokluğu ile bir başkan yardımcısı seçilir, seçilen kişiler görev süresi sona erdiğinde yeniden seçilebilir. Başkanın yokluğunda görevlerini başkan yardımcısı yürütür. Başkan veya başkan yardımcısının olmadığı veya görev süresi dolduğunda, Mütevelli heyeti toplantılarında, toplantıyı idare etmek üzere kendi içinden oy çokluğu ile başkan ve başkan yardımcısı seçer. Mütevelli heyeti üyeliği özürsüz üç defa üst üste toplantılara katılmama veya kendi isteği ile ayrılmalar dışında ömür boyu sürer.
MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11- Mütevelli heyetinin başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir
a) Vakıf çalışmaları konusunda genel politikaları belirlemek, vakfın amacının gerçekleşmesine çalışmak, gelişmesi için gerekli kararları almak, vakıfla ilgili yönetmelikleri ve personel kadrosunu kabul etmek, yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç kural tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
b) Yönetim kurulunu seçmek,
c) Denetim kurulunu seçmek,
d) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan çalışma raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun aklanması konusunda karar vermek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse tutarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde eklemeler ve değişiklikler yapmak,
h) Eksilen üye yerine yeni mütevelli heyeti üyesi seçmek,
MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 12- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini izleyen bir ay içinde yapılır. Sonra yapılacak toplantılar gerek görüldüğü zamanda yapılır. Ancak,
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere yılın ilk üç ayı içerisinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması için yılın son üç ayı içerisinde olmak üzere yılda en az iki defa toplanması zorunludur.
Mütevelli heyeti ayrıca yönetim kurulu gerek gördüğünde veya mütevelli heyeti üyelerinin en az 1/3 (üçte bir)'inin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların yazılı önerisi ile senet değişikliği, vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında, gündeme madde eklenmesi mümkündür.
Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantılar, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Sonraki toplantı yeter sayısı üye tam sayısının 1/3 (üçte bir)'inden az olamaz.
Mütevelli heyeti karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir kişide birden fazla vekalet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının 2/3 (üçte iki)'sidir.
YÖNETİM KURULU
Madde 13- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyeti tarafından 2 (iki) yıllığına seçilecek 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyeti üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve sayman üye seçilerek görev dağılımı yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır, yedek üye kendinden önceki üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim kurulu en az iki ayda bir kere toplanır. Özür belirtmeden arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, görev dönemine ilişkin sorumlulukları saklı kalmak koşuluyla bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup, kararlar en az 4 (dört) oy ile alınır. Alınan kararlar noter onaylı karar defterine yazılarak imzalanır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 14- Yönetim kurulu, vakfın yönetim ve yürütme organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf amacı ve mütevelli heyeti tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyeti tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf çalışmalarının düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç kural önerilerini hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.
c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklar bulunması konusunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve diğer konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek koşuluyla vakfa yönetici atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verebilir.
f) Vakıfta görevlendirilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) Mütevelli Heyetin alacağı karar üzerine Yurt içi ya da Yurt dışı şube ve temsilcilik açılması ve kapatılması ile ilgili yasal işlemleri takip eder ve sonuçlandırır.
h) Vakfın muhasebe işlerini izler ve denetler, hesap döneminde ve sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili kuruma gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Yıllık defter kayıt ve belgelerini denetim kurulunun denetlemesine olanak verecek şekilde hazır bulundurur ve denetim kurulunun görevini yerine getirmesinde her türlü yardımı yapar.
k) Mütevelli heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
I) Mütevelli heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf çalışma raporunu aklamaya sunar.
m) Yürürlükteki hukuk kuralları, vakıf senedi ve vakıf iç kurallarının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
VAKFIN TEMSİLİ
Madde 15- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanına, başkan yardımcısına veya üyelerinden bir ya da birkaç kişiye devredebilir.
Yönetim kurulu; genel ya da belirli özel konularda, belirleyeceği kurallar çerçevesinde kendi üyelerine, görevli personeline, temsilci ya da temsilciliklerine ayrı ayrı ya da birkaçına birlikte herhangi bir kamu ya da özel kuruluşta işlem takibi yapma, sözleşme, hukuki belge ya da senedi vakıf adına düzenleme ve devretme yetkisi verebilir.
DENETİM KURULU
Madde 16- Denetim kurulu mütevelli heyeti adına vakfın çalışma ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyeti tarafından kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan 2 (iki) yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 1 (bir) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi raporları, mütevelli heyeti toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyetine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.
HESAP DÖNEMİ VE MUHASEBESİ
Madde 17- Vakfın hesap dönemi, ilk dönem kuruluş tarihinden yıl sonuna kadar olmak üzere, 1 Ocak - 31 Aralık arasında takvim yılıdır. Muhasebe, yürürlükteki kurallar gereğince bilanço usulüne göre tutulur.
HUZUR HAKKI
Madde 18- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun tutarını mütevelli heyeti belirler. Vakıfta başka bir görevlendirme hariç, mütevelli heyeti üyelerine toplantıya katılma ve yol giderleri dışında bir ödeme yapılmaz.
RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun tamamı veya mütevelli heyeti üyelerinin en az 1/3 (üçte bir)'inin yazılı teklifi ile mütevelli heyetinin üye tam sayısının en az 2/3 (üçte iki)'sinin onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.
VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı'na devredilir.
Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun tamamı veya mütevelli heyeti üyelerinin en az 1/3 (üçte bir)'inin yazılı teklifi ve mütevelli heyeti üye tam sayısının 3/4 (dörtte üç)'ünün onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 21- Vakıf mütevelli heyetini oluşturan kişilerin adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.
1-İlhan Akduman
2-Handan Balmumcu Bayar
3-Şener Bayar
4-Oya Berk
5-Esin Cıranoğlu
6-Emre Zafer Güney
7-Fatma Biray Haşlaman
8-İlhan Keçeli
9-Yılmaz Keskin
10-Sema Kıs
11-Fatma Arzu Kızıl
12-Emre Laleli
13-Binnaz Melin
14-Mustafa Ergun Melin
15-Lamiha Müslim
16-Canan Okatan
17-Lale Tuluy
18-Server Güçlü Varlık
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.
1- Mustafa Ergun Melin 2- Binnaz Melin
3-İlhan Keçeli 4-Şener Bayar 5-Yılmaz Keskin 6-Canan Okatan 7-Fatma Biray Haşlaman
Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyetini toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.
Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri birlikte ve ayrı ayrı yapmak üzere Avukat Şener Bayar ve Avukat Handan Balmumcu Bayar yetkili kılınmıştır.